Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24268
Title: Một số giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Một số giải pháp phát triển ngành nông nghiệp
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.91-94
Abstract: Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao so với các địa phương khác và ổn định. Cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, vấn đề đầu tư phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao gắn với việc hình thành chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm đã được lãnh đạo Tỉnh và các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, bước đầu đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Tuy vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp Nghệ An cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế, cần có những giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24268
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.