Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24271
Title: Quan điểm của Jean-Francois Lyotard trong tác phẩm Điều kiện hậu hiện đại: Báo cáo về nhận thức
Authors: Nguyễn, Tấn Hùng
Dương, Thị Phượng
Keywords: Hậu hiện đại
Trò chơi ngôn ngữ
Đại tự sự
Siêu tự sự
Hợp thức hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 1 .- Tr.3-10
Abstract: Jean-François Lyotard là nhà triết học Pháp tiêu biểu cho khuynh hướng triết học hậu hiện đại. Với tác phẩm “Điều kiện hậu hiện đại: Báo cáo về nhận thức " J.F. Lyotard trở thành người đầu tiên đưa khải niệm “hậu hiện đại ’’ vào trong triết học. Sự khủng hoảng và mất niềm tin vào các “siêu tự sự” được J.F. Lyotard khắc họa như là một đặc điểm nổi bật của nhận thức trong thời đại hiện nay. Bài viết phân tích một số quan điểm của J.F. Lyotard về những đặc điểm của thời đại và của nhận thức thông qua tác phẩm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24271
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
498.05 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.