Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24304
Title: Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh
Hồ, Thị Thúy Hiền
Keywords: Internet
Dạy học
Năng lực
Giải quyết vấn đề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 469 .- Tr.55-59
Abstract: Trên cơ sở phân tích nội dung và các giai đoạn của quá trình dạy học, vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh được khai thác thông qua vai trò của Internet hỗ trợ dạy học các đơn vị kiến thức; vai trò của Internet hỗ trợ các giai đoạn của tiến trình dạy học. Từ đó, tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học với sự hỗ trợ của Internet.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24304
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.