Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315
Title: Củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thù
Authors: Trần, Việt Thắng
Keywords: Củng cố
Địa bàn
Đặc thù
Khó khăn
Tổ chức cơ sở Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.9-11
Abstract: Ở những địa bàn khó khăn, đặc thù như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đông đồng bào dân tộc thiêu số... địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại không thuận tiện, kinh tế - xã hội chưa phát triển cần có các giải pháp phù hợp để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Trong đó, việc kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là yêu cầu cấp thiết nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu một vài giải pháp bước đầu đã cho kết quả khả quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24315
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.