Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24317
Title: Kiên Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Authors: Thành Sáng
Keywords: Chất lượng
Kiên Giang
Nâng cao
Tổ chức cơ sở Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.12-15
Abstract: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Trong đó, các cáp ủy đã chú trọng kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24317
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.