Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24318
Title: Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế - xã hội của Đài Loan: So sánh với châu Âu
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Tổ chức xã hội dân sự
Đài Loan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội ;Số 1 .- Tr.48-53
Abstract: Hiện nay, Đài Loan đã trở thành một trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới. Trong thành tựu chung ấy của Đài Loan có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS). XHDS ở Đài Loan đã đủ độ trưởng thành, gánh vác được các trách nhiệm dân sự, điều tiết được các hoạt động xã hội theo hướng lành mạnh phát triển (Hồ Sĩ Quý, 2015). Bài viết tập trung làm rõ vai trò của các tố chức XHDS Đài Loan trong phát triển kinh tế - xã hội, so sánh với sự phát triển của XHDS châu Ẩu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24318
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
391.36 kBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.