Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24356
Nhan đề: Dao động của dầm trên nền đàn nhớt chịu tải trọng xung phương pháp giải tích
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lâm
Tạ, Duy Hiển
Hà, Thế Thảo
Từ khoá: Dầm
Tải trọng xung
Nền đàn hồi nhớt
Lời giải chính xác
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Dầm trên nền đàn hồi hay gặp trong lĩnh vực xây dựng. Bài báo trình bày lời giải chính xác sử dụng chuỗi lượng giác về dao động của dầm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng xung. Sử dụng chuỗi lượng giác và tính chất trực giao của dạng dao động, các phản ứng dao động tìm được với từng dạng mode và từ đó thu được lời giải chính xác cho các phản ứng dao động của dầm chịu tải trọng xung. Thực hiện các ví dụ để khảo sát dao động của dầm, từ đó đánh giá ảnh hưởng của các tham số độ cứng, cản nhớt của nền và tần số của tải trọng đến dao động của dầm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24356
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
986.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.