Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2437
Title: Hoạt động truyền thông về xây dựng nông thôn mới
Authors: Trần, Anh Châu
Keywords: Truyền thông
Nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.89-97
Abstract: Khảo sát được thực hiện với 659 người nông dân tham gia trả lời bảng hỏi, 22 người tham gia phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các địa phương trong mẫu khảo sát (Nam Định, Thái Bình và Hà Nội), nhiều cách thức đa dạng đến tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được sử dụng và đã có những hiệu quả nhất định.Tuy nhiên, việc tuyên truyền đôi khi còn tập trung về thay đổi nhận thức mà chưa chú ý đến các hoạt động cụ thể.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2437
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_507.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.