Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24374
Title: Khảo sát hàm lượng chất bảo quản (Natri enzoat, alisorbat) và kim loại nặng (Pb, Cd) trong sản phẩm tương ớt trên dịa bànThành phố Cần thơ”
Authors: Ths. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Phạm, Thị Bé Ngoan
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát hàm lượng chất bảo quản (Natri benzoat, Kali sorbat) và kim loại nặng (Pb, Cd) của sản phẩm tương ớt trên địa bàn Thành phố Cần Thơ” được thực hiện từ 1/2020 - 4/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ. Đề tài đã thực hiện định lượng Natri benzoat và Kali sorbat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC theo TCVN 8122:2009, định lượng Chì và Cadimi bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử AAS theo AOAC 999.11-2012 của 20 mẫu tương ở trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Qua quá trình thực hiện đề tài cho thấy: trong 20 mẫu tương ớt, tất cả đều có hàm lượng kim loại nặng (Pb, Cd) nằm trong giới hạn cho phép; đối với hàm lượng Natri benzoat thì có 2 mẫu vượt quá mức quy định (1000 mg/kg) và đa số các mẫu có hàm lượng tương đối cao; đối với hàm lượng
Description: 114tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24374
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.