Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24389
Title: Đo lường chất lượng hôn nhân bằng thang hạnh phúc Hôn nhân có tương đương Hài lòng hôn nhân?
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Chất lượng hôn nhân
Hài lòng hôn nhân
Hạnh phúc hôn nhân
Đo lường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.15-27
Abstract: Trong các nghiên cứu ở nước ngoài, chất lượng hôn nhân được đo lường bằng thang Hạnh phúc hôn nhân hoặc Hài lòng hôn nhân với kết quả tương đương nhau. Vậy ở Việt Nam, liệu thang đo Hạnh phúc hôn nhân có tương đương thang Hài lòng hôn nhân trong đo lường không? Mẫu nghiên cứu gồm 726 đại diện hộ gia đình tại Đà Nẵng, Nam Định và Đắk Lắk trả lời bảng hỏi có sử dụng hai thang đo một mệnh đề (single item) để khảo sát. Kết quả cho thấy, hai thang đo có những chỉ số thống kê tương đương nhau, có hệ số tương quan mạnh (r = 0,83) với nhau và nhìn chung, hai thang đo này đều cho kết quả tương đồng ở nhiều phương diện khác nhau trong đo lường. Kết quả này có ý nghĩa về mặt phương pháp luận và có thể ứng dụng trong các nghiên cứu về hôn nhân hay chất lượng hôn nhân ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24389
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.