Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24397
Title: Bài tập tổng hợp
Authors: Đàm, Thị Hoa
Keywords: Bài tập tổng hợp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 02(350) .- Tr.26-31
Abstract: Bài viết này trình bày các bài tập mà hỗn hợp đầu chứa este và các “chức” hóa học khác. Dạng bài tập này đòi hỏi sự tổng hợp và vận dụng kiến thức ở mức độ cao của học sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24397
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.