Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24399
Title: Đánh giá về hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu ven biển miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Chủ tàu
Đánh giá về hoạt động đánh bắt xa bờ
Hoạt động đánh bắt xa bờ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.42-57
Abstract: Đánh giá về hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu là cách chủ tàu nhận định về sự hấp dẫn của hoạt động đánh bắt xa bờ nói chung và của những khía cạnh cụ thế của hoạt động đó. Nghiên cứu đánh giá về hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu được tiến hành trên 212 chủ tàu tại Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị và Nha Trang, Khánh Hòa thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và nghiên cứu tài liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, theo đánh giá của nhóm chủ tàu tham gia nghiên cứu, hoạt động đánh bắt xa bờ về cơ bản là một hoạt động hấp dẫn. Điểm hấp dẫn lớn nhất là trách nhiệm xã hội và giá trị kinh tế của hoạt động đó. Điểm ít hấp dẫn nhất là điều kiện làm việc của người lao động. Nhóm chủ tàu tham gia nghiên cứu cho rằng, hoạt động này phù hợp với họ, hầu như không ai có dự định thay đổi nghề, nhưng họ không muốn cho con trai nối nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24399
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.