Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2441
Title: Tìm kiếm cứu nạn là một nhiệm vụ trọng tâm của quân đội năm 2018
Authors: Lam Hạnh
Keywords: Tìm kiếm cứu nạn
Nhiệm vụ trọng tâm
Quân đội
2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.59-60
Abstract: Khẳng định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh toàn quân phải rà soát các phương án, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” xứng đáng với vai trò nòng cốt và là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong hỏa hoạn, thiên tai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2441
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
267.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.