Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24441
Title: Việt Nam trong chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Việt Nam
Trung Quốc
Chiến lược
Châu Á - Thái Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 02(263) .- Tr.28-37
Abstract: Sau Đại hội XIX (2017), Trung Quốc đã đề ra mục tiêu, đến năm 2035, xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với mục tiêu trên, Trung Quốc đã xây dựng một Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương mới, bằng việc thực thi nhiều chính sách hợp tác về an ninh và kinh tế trong khu vực. Điều này đã tác động trực tiếp đến quan hệ Việt - Trung. Trên cơ sở phân tích Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc và đánh giá vị thế của Việt Nam trong chiến lược này, bài viết nêu ra một số hàm ý đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24441
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.