Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2445
Title: Cơ cấu tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính lãnh thổ và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương
Đơn vị hành chính lãnh thổ
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 264 .- Tr.48-53
Abstract: Xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề được các quốc gia quan tâm trong tổ chức chính quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước gắn với những đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định. Cơ cấu tổ chức được phân định theo chức năng và được chuyên môn hóa tạo thành các thiết chế có nhiệm vụ khác nhau nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, phối hợp hoạt động, hợp tác và kiểm soát lẫn nhau để hướng đến một mục tiêu chung. Nghiên cứu lý thuyết tổ chức nhằm cơ cấu hợp lý chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay là cần thiết trong bối cảnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2445
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.