Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2447
Title: Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Tỉnh
Keywords: Kinh tế thị trường
Vận dụng sáng tạo
Hợp quy luật
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 1 .- Tr.13-19
Abstract: Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chứng minh sự tác động có chủ đích của Nhà nước vào nền kinh tế là hoàn toàn đúng đắn, hợp quy luật, thể hiện sự tiếp thu có chọn lọc thành quả văn minh của nhân loại, đồng thời khắc phục mặt hạn chế, khuyết tật của cả hai nền kinh tế: Kinh tế tự nhiên và kinh tế thị trường. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế thị trường là một tất yếu kinh tế, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2447
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_454.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.