Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24488
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Loan
Lê, Thị Thu Diềm
Tạ, Minh Phú
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng
Đến quyết định vay vốn
Khách hàng cá nhân
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 562 .- Tr.40-42
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logistic kết hợp với dữ liệu được khảo sát trực tiếp từ 195 khách hàng cá nhân đã và chưa vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh, để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn. Dựa trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu có liên quan, mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm 7 yếu tố (tương ứng được đo lường bởi 33 biến số) ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhóm yếu tố có tác động cùng chiều, bao gồm nhóm yếu tố quan hệ xã hội, phương tiện hữu hình, thương hiệu, sự thuận tiện và nhân viên của ngân hàng. Riêng nhóm yếu tố về thủ tục vay vốn và đặc tính sản phẩm cho vay trong nghiên cứu này chưa phát hiện có điểm khác biệt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24488
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.