Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24524
Title: Nghiên cứu xác định hợp lý một số thông số kết cấu giảm chấn ly hợp ô tô
Authors: Nguyễn, Hùng Mạnh
Tạ, Thị Thanh Huyền
Keywords: Ly hợp
Giảm chấn xoắn
Thông số kết cấu
Tối ưu
Matlab
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.38-43
Abstract: Bài báo đưa ra một phương pháp xác định hợp lý một số thông số cơ bản kết cấu giảm chấn ly hợp ô tô. Các thông số cơ bản của giảm chấn ly hợp bao gồm: Độ cứng giảm chấn, chênh lệch mô men ma sát quá trình nén và trả ở các trạng thái tự do và làm việc, độ lớn tĩnh của của mô men ma sát và sai lệch góc xoắn giảm chấn lớn nhất ớ trạng thái tự do. Trong quá trình thiết kế để đảm bảo làm việc êm dịu thực hiện đánh giá khả năng giảm rung động của ly hợp bằng việc lựa chọn hàm mục tiêu là suất giảm rung, ứng dụng công cụ tối thiểu phi tuyến có ràng buộc Optimtool trong chương trình Matlab hàm Fmincon để tối ưu các tham số. Sử dụng phương pháp này, đã nâng cao chất lượng, cũng như giảm thiểu thời gian thiết kế ly hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24524
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.