Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24558
Title: Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas từ phụ phẩm lá dứa
Authors: Phan, Thị Tuyết Mai
Keywords: Quá trình phân hủy
Yếm khí sinh biogas
Phụ phẩm lá dứa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(03) .- Tr.20-25
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định được điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas nguồn phụ phẩm lá dứa. Các thí nghiệm được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm trong bình 1 lít (L), quá trình phân hủy yếm khí ở điều kiện ấm với nhiệt độ duy trì 37±1°C. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sinh khí biogas như nguồn vi sinh vật (VSV), tỷ lệ cacbon so với nitơ cũng như tải trọng hữu cơ đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, nguồn phụ phẩm lá dứa có thể sinh khí metan đạt năng suất 410±7,5 ml/gCOD sau 28 ngày bằng nguồn VSV từ bể biogas của Thanh Hóa, tải trọng hữu cơ là 15 gCOD/L/ngày với tỷ lệ dinh dưỡng COD/TN là 70:1, hiệu quả xử lý COD đạt 69,5±4,7%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24558
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.