Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562
Nhan đề: Xác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệu
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Chu, Việt Cường
Từ khoá: Chế độ cát
Mài
Hệ số tính gia công của vật liệu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.100-105
Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp xác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệu. Đồng thời, một chương trình tự động hóa việc tính toán chế độ cắt dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình VBA đã được xây dựng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.