Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24563
Title: Phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin)
Authors: Trương, Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Thanh Chi
Keywords: Amin
Eugenol
1H NMR
Liên kết halogen
Phức chất của platin(II)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(03) .- Tr.28-30
Abstract: Phổ 1 H NMR của năm phức chất có công thức [PtCl(eugenol-1H)(amin)] [amin: pyridin (2), 4-Me-pyridin (3), quinolin (4), p-cloanilin (5), p-toluidin (6)] trong dung môi d₆ -axeton và CDCl₃ đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, trong dung môi d₁ -cloroform các phức chất 2÷5 cho hai bộ tín hiệu ổn định theo thời gian ứng với hai tương tác liên phân tử mạnh (liên kết hydro Cl₃ C-H… ClPt(II) và liên kết halogen Cl₂HC-Cl…Pt(II)) đối với 2, 3, 4 và hai liên kết hydro mạnh (liên kết nội phân tử NH₂ …Cl-Pt(II) và liên kết liên phân tử Cl₃ C-H…Cl-anilin) đối với phức chất 5. Trong khi đó, trong dung môi d₆ -axeton phức chất 5 và 6 có chứa các dẫn xuất của anilin, xảy ra sự đồng phân hóa nhóm amin chuyển từ vị trí cis sang vị trí trans so với nhánh allyl của eugenol. Quá trình chuyển đổi này đạt đến trạng thái cân bằng sau 48 giờ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24563
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.