Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24615
Title: Đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trước yêu cầu mới - thực tiễn, kinh nghiệm ở tỉnh Bình Thuận
Authors: Trương, Đức Thuận
Keywords: Đổi mới
Năng lực
Sức chiến đấu
Tổ chức cơ sở đảng
Kinh nghiệm ở tỉnh Bình Thuận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 931 .- Tr.95-99
Abstract: Kế thừa những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, hơn nửa nhiệm kỳ qua (từ cuối năm 2015 đến nay), Đảng bộ tỉnh Bình Thuận không ngừng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị; tăng cường vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đúng trước yêu cầu mới, Đảng bộ tỉnh xem đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa " trong nội bộ là việc làm thường xuyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24615
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
955.67 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.