Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24646
Title: UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tăng cường cộng tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ
Authors: An Bình
Keywords: UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình
Tăng cường cộng tác
Phối hợp
Thực hiện nhiệm vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.49-51
Abstract: Những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình đã tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kết quả phối hợp đã giúp UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là việc đánh giá, kết luận về phẩm chất, năng lực cán bộ, đảng viên hằng năm; việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý; khen thưởng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên do cấp ủy cấp mình quản lý và những công việc quan trọng khác được kịp thời, bảo đảm đúng quy định, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24646
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
650.42 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.