Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24660
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của B2O3 tới nhiệt độ nóng chảy của men hệ Si02-Al203 B203-Na20-Li20-K20-Zn0 bằng kính hiển vi nhiệt
Authors: Nguyễn, Vũ Uyên Nhi
Trần, Thị Ngọc Trân
Phan, Thiên Bảo
Keywords: Frit
Kính hiển vi nhiệt (KHVN)
Nhiệt độ nóng chảy của men
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.56-58
Abstract: Men là lớp thủy tinh dày 0,1-0,4 mm phủ trên bề mặt các sản phẩm gốm, sứ. Trong kỹ thuật trang trí, để đảm bảo màu trên men chảy bóng và bám dính tốt với men cơ sở, cần điều khiến được nhiệt độ chảy của men tương ứng với nhiệt độ nung trang trí sản phẩm (700-850°C). Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của B203 tới nhiệt độ chảy của một loại men trong hệ Si02-Al203-B203-Na20-Li20-K20-Zn0. Trong nghiên cứu này, hàm lượng B2O, thay đổi từ 0-30 (%k.l.) so với tổng các oxit còn lại. Nhiệt độ chảy của men được xác định bằng kính hiển vi nhiệt (KHVN) Leiz, thành phần hóa của nguyên liệu được khảo sát bằng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF), thành phần pha của men được phân tích bằng phương pháp nhiều xạ Rơnghen (XRD).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24660
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.