Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24702
Title: Sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong đánh giá quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại
Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa
Ngô, Quốc Dũng
Keywords: Đồi mới sáng tạo
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Oil)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(10) .-Tr.7-12
Abstract: Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là hạt nhân của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Các chỉ số đo lường mức độ DM SI của quốc gia cần xem xét dựa vào hộ tiêu chí đánh giá quá trình phát triển của một nước theo hướng công nghiệp hiện đại. Bài viết này tập trung phân tích tính chất, phương pháp đo lường và thực tế sử dụng chỉ số DMST toàn cầu (Global Innovation Index -Oil) trong nền kinh tế thông qua: xác định nội hàm và vai trò của ĐMST trong phát triển kinh tế; sử dụng GII để phân tích ĐMST của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia khác; đề xuất việc sứ dụng GII với vai trò là một chỉ số cần thiết trong hệ tiêu chí đánh giá nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24702
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.