Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24709
Title: Đề xuất giải pháp cải tạo đập dâng thành hồ chứa cho khu vực Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Vũ Việt
Trần, Thị Nhung
Keywords: Đập dâng
Hồ chứa
Tài nguyên nước mặt
Tây Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.38-41
Abstract: Trữ nước bằng hồ chứa là giải pháp tương đối hữu hiệu để cung cấp nguồn nước cho nông nghiệp, sinh hoạt vào mùa khô ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay những vị trí có thể xây dựng được hồ chứa với suất đầu tư thấp ở khu vực này không còn nhiều. Để giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, có một giải pháp khả thi là nâng cấp những công trình đập dâng có vị trí thuận Lợi thành hồ chứa. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu giải pháp tăng khả năng trữ nước cho Tây Nguyên bằng việc cải tạo một số đập dâng hiện có thành hồ chứa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24709
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.