Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24716
Nhan đề: Nghiên cứu thạch học và sự biến đổi sau trầm tích của đá móng carbonate tuổi Paleozoic ở phía tây bắc bể Sông Hồng
Tác giả: Liêu, Kim Phượng
Bùi, Thị Luận
Vũ, Thị Tuyền
Từ khoá: Bể Sông Hồng
Biến đổi sau trầm tích
Đá carbonate
Môi trường trầm tích
Tướng thạch học
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(08) .-Tr.1-6
Tóm tắt: Đá móng carbonate tuổi Paleozoic khu vực tây bắc bể Sông Hồng trong những năm gần đây đã khai thác được dòng dầu có giá trị thương mại. Đây là đối tượng đang được quan tâm của các công ty trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Tuy nhiên, đá móng carbonate khu vực này chưa được nghiên cứu chi tiết về đặc tính thạch học và sự biến đổi sau trầm tích. Vì thế, nội dung của bài báo này chủ yếu tập trung phân tích và nghiên cứu chi tiết về thành phần thạch học nhằm xác định tướng đá carbonate cũng như sự biến đổi sau trầm tích.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24716
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.