Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24724
Title: Một số biện pháp sư phạm hình thành biểu tượng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Tạ, Thu Giang
Keywords: Biểu tượng
Biểu tượng hình học
Đầu cấp tiểu học
Học sinh tiểu học
Môn Toán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 456 .-Tr.30-34
Abstract: Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học môn toán Tiểu học là giúp học sinh hình thành những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp phát triển tư duy,… Bài báo trên cơ sở đưa ra quan niệm về “biểu tượng hình học”, làm rõ hệ thống các biểu tượng hình học các lớp 1, 2, 3 trong chương trình môn Toán tiểu học hiện hành và chương trình 2018 để đề xuất một số biện pháp sư phạm trong dạy học hình thành biểu tượng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24724
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.