Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2482
Title: Sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013
Authors: Lê, Quang Nam
Keywords: Luật Đất đai năm 2013
Thi hành luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 03 .- Tr.38
Abstract: Sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013 (LĐĐ), việc xây dựng và ban hành chính sách quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của địa phương cơ bản được hoàn thiện, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân được nâng lên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2482
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_710.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.