Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24830
Title: Một số khác biệt về văn hóa, xã hội giữa hai cộng đồng Chăm Bàni và Chăm Islam ở Việt Nam
Authors: Lê, Trần Quyên
Keywords: Dân tộc Chăm
Tôn giáo Islam
Chăm Bàni
Chăm Islam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.99-106
Abstract: Tuy cùng một tộc người và theo một số tôn giáo là Islam, nhưng người Chăm Bàni và người Chăm Islam ở Việt Nam lại có sự khác biệt nhất định trong nhận thức và thực hành tôn giáo cũng như nhiều khía cạnh khác của đời sống văn hóa, xã hội. Trong khi người Chăm Bàni đã cải biến Islam cho phù hợp với đời sống tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của dân tộc thì người Chăm Islam đi theo chiều hướng Islam chính thống, thực hiện đúng giáo lý, giáo luật của đạo Isam trên thế giới. Bài viết này góp phần làm rõ những khác biệt thể hiện trong quan niệm, thực hành tôn giáo, tập tục hôn nhân, vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng cũng như mối quan hệ giữa người Chăm Bàni và người Chăm Islam với cộng đồng Islam ở bên ngoài Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24830
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.