Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24835
Nhan đề: Phân tích so sánh tính toán sức kháng uốn dầm thép liên hợp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017 và 22TCN 272-05
Tác giả: Nguyễn, Hải Thành
Nguyễn, Ngọc Long
Nguyễn, Thị Cẩm Nhung
Trần, Quang Minh
Từ khoá: So sánh tiêu chuẩn thiết kế cầu
TCVN 11823:2017
22TCN 272-05
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.9-13
Tóm tắt: Hiện nay, tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ mới: TCVN 11823:2017 đã được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ngành dùng để thiết kế cầu trong quá khứ: 22TCN 272-05. Trong quá trình áp dụng, bộ tiêu chuẩn thiết kế mới đã dược bổ sung điều chỉnh một vài công thức trong tính toán đánh giá sức kháng của kết cấu cầu đặc biệt là kết cấu cầu thép, cầu thép liên hợp bản bê tông. Trong bài báo này, các tác giả sẽ đi sâu phân tích một vài điểm khác biệt trong việc tính toán sức kháng uốn của dầm thép liên hợp bản bê tông giữa hai tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 và 22TCN 272-05.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24835
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
972.74 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.