Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24860
Title: Vận dụng kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng thời kỳ 1930-1945 vào công tác vận động quần chúng giai đoạn hiện nay*
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Đặng, Minh Phụng
Keywords: Đoàn kết toàn dân tộc
Vận đội quần chúng 1930 - 1945
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 295 .- Tr.52-58
Abstract: Nhận thức rõ được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng lãnh đạo tập hợp và phát huy nguồn sức mạnh này. Quá trình phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Đảng qua các thời kỳ’ đã để lại nhiêu bài học kinh nghiệm quý. Bài viết tập trung nghiên cứu về kinh nghiệm của Đảng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thời kỳ 1930 - 1945 và vận dụng những kinh nghiệm đó vào nâng cao chất lượng công tác vận động quân chúng giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24860
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.