Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24862
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Trần, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Môi trường kiểm soát
Hoạt động kiểm soát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: KH&CN-Cần Thơ;Số 03(69) .- Tr.22-29
Abstract: Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tìm kiếm các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại Ban quản lý dự án (QLDA) ODA TP Cần Thơ. Đề tài nghiên cứu định lượng này được sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính. Với 120 mẫu khảo sát thu thập từ cán bộ công chức tại Ban QLDA ODA TP Cần Thơ và những người am hiểu về lĩnh vưc quản lý dự án, tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, dùng hệ số KMO và kiểm định Bartlett để kiểm định tính phù hợp của tập dữ liệu cho phân tích nhân tố. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy từ 5 nhân tố trong mô hình điều chỉnh, có 2 nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Ban QLDA ODA TP Cần Thơ là nhân tố hoạt động giám sát và nhân tố môi trường kiểm soát. Trong đó nhân tố hoạt động giám sát mạnh hơn nhân tố môi trường kiểm soát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24862
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.