Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24871
Title: Hướng dẫn tự học trong thời đại “cấp độ công nghệ thứ 5” nhằm phát triển năng lực của sinh viên
Authors: Ngô, Tứ Thành
Nguyễn, Quốc Vũ
Keywords: Tự học
Học nhóm
Năng lực sáng tạo
Không gian học tập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 465 .-Tr.43-47
Abstract: Để việc tự học của sinh viên có hiệu quả và khoa học, bài báo phân tích đặc điểm tự học để thấy tầm quan trọng của nó trong nền giáo dục hiện đại; đồng thời, đưa ra cơ sở lí luận của việc tự học nhằm góp phần xây dựng luận cứ cho các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học. Bài báo cũng đề xuất 03 giải pháp dạy cách tự học; phân tích mối quan hệ giữa tự học với học nhóm, tự đánh giá và ý nghĩa của việc tự học đối với lí luận và thực tiễn trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24871
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.