Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24872
Title: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất non sông
Authors: Nguyễn, Thắng Lợi
Trịnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Thắng lợi của ý chí
Khát vọng độc lập
Tự do
Thống nhất non sông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Cộng sản;Số 940 Tr .- Tr.66-71
Abstract: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chong Mỹ, cứu nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc qua chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, là sự kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất non sông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24872
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.