Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2489
Title: Yếu tố ngoại ngữ khi áp dụng các mô hình kiến thức thông tin vào giáo dục phổ thông Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Huyền
Keywords: Kiến thức thông tin
Mô hình
Ngoại ngữ
Giáo dục phổ thông
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 01 .- Tr.11-18
Abstract: Hiện nay thuật ngữ kiến thức thông tin (information literacy) trở nên quen thuộc với các nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực Thư viện - thông tin. Qua quá trình nghiên cứu tài liệu về sự phát triển của kiến thức thông tin, cũng như đánh giá và lựa chọn các mô hình kiến thức thông tin, bài viết trình bày ba mô hình kiến thức thông tin phổ biến dành cho môi trường giáo dục phổ thông. Đồng thời, dựa trên quá trình xem xét thực tiễn giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Việt Nam tác giả đưa ra ý tưởng về việc tích hợp yếu tố ngoại ngữ khi áp dụng các mô hình kiến thức thông tin vào các trường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2489
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.