Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25033
Title: Tác động của ràng buộc tài chính tiền tệ đến sự phát triển của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Hà, Quỳnh Hoa
Keywords: Mô hình động dữ liệu bâng (DPD)
Ràng buộc tài chính tiền tệ
Mô hình probit/ logit thứ bậc (OPM/OLM)
Tăng trưởng năng suất
Nhân tố năng suất tống hợp (TFP) và tăng trưởng TFP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 271 .- Tr.19-29
Abstract: Nhằm xem xét ảnh hưởng của ràng buộc tài chính tiền tệ đến sự phát triển của các doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), nghiên cứu đã sử dụng mô hình động dữ liệu bảng để lượng hóa tác động của các ràng buộc tài chính tiền tệ (FCIf) đến tăng trưởng TFP ở cấp độ doanh nghiệp gồm 97.860 doanh nghiệp trong thời kỳ 2012-2017. Kết quả phân tích cho thấy có quan hệ tương quan âm giữa chỉ số FCIf với tăng trưởng năng suất lao động và TFP ở tất củ các ngành. Khi chỉ số FCIf tăng thêm 0,1 thì tăng trưởng TFP của các doanh nghiệp bị giảm đi 3,71%. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có quan hệ ngược chiều giữa chỉ số CFIf với quy mô giá trị gia tăng (VA) và tài sản của doanh nghiệp; ngành thương mại, bán lẻ, bán buôn; ngành chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp thuộc tư nhân đối mặt với các ràng buộc tài chính tiền tệ lớn nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25033
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.