Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25036
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tuấn
Ngô, Xuân Ban
Keywords: Du Pont
ROE
FEM
REM
OLS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 271 .- Tr.41-49
Abstract: Bài viết thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán HOSE tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE dựa trên nền tảng mô hình phân tích Du Pont. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp dựa trên các kiểm định của mô hình hồi quy tác động cố định (FEM), hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) và hồi quy hội (OLS). Nghiên cứu nhằm tìm ra mô hình phù hợp, đồng thời nhận diện nhân tố tác động đến ROE. Kết quả cho thấy mô hình hồi quy tác động cố định phù hợp hơn và tồn tại một số nhân tố có ảnh hưởng đến ROE của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường HOSE tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25036
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.