Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25065
Title: Ảnh hưởng của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa của người tiêu dùng trẻ hà nội
Authors: Vũ, Minh Trai
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa
Khuynh hướng thể hiện đẳng cấp truyền thống
Khuynh hướng thể hiện đẳng cấp hiện đại
Chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng
Người tiêu dùng trẻ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 271 .- Tr.61-69
Abstract: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa trong nhóm người tiêu dùng trẻ ở Hà Nội. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 185 người tiêu dùng trẻ trong độ tuổi 18 tới 25. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy khuynh hướng thể hiện đẳng cấp truyền thống và chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng có tác động thuận chiều tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa. Trong khi đó, nghiên cứu không tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp hiện đại. Bài viết thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra những hàm ý chính sách cũng như khuyến nghị cho các doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25065
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.