Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25075
Title: Sự bất bình đẳng trong chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Hồ, Nhật Phương Nhi
Phạm, Lê Thông
Keywords: Bất bình đẳng chi tiêu
Hộ nông nghiệp
Phân rã Oaxaca- Blinder
Hồi quy phân vị vô điều kiện
Đồng bằng sông Cửu Long
Phi nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 271 .- Tr.70-80
Abstract: Bài viết áp dụng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder kết hợp hồi quy phân vị vô điều kiện nhằm phân tích sự bất bình đẳng trong chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và hộ phi nông nghiệp ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên số liệu từ cuộc Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2016. Với kết quả phân rã, khoảng cách chi tiêu bình quân đầu người giữa hai nhóm hộ không có sự chênh lệch đáng kể. Kết quả này cho thấy không tồn tại bất bình đẳng trong tổng chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và hộ phi nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu một cách rô nét. Tuy nhiên, trong các thành phần của tổng chi tiêu, chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và chi tiêu cho nhà, điện, nước, rác thải, đồ dùng lâu bền giữa hai nhóm hộ có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê. Tác động biên của các yếu tố được quan sát đóng góp chủ yếu vào khoảng cách chỉ tiêu này, trong đó, thu nhập từ hoạt động kinh tế cụ ảnh hưởng nhiều nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25075
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.