Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25083
Title: Bất bình đẳng chi tiêu công cho giáo dục và thu nhập tại Việt Nam
Authors: Võ, Hồng Đức
Võ, Thế Anh
Hồ, Minh Chí
Keywords: Bất bình đăng chi tiêu công cho giáo dục
Bất bình đăng thu nhập
Entropy
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.2-12
Abstract: Chi tiêu công cho giáo dục là vấn đề nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội ờ các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp các kết quả định lượng cho hai mục tiêu nghiên cứu sau đây. Thứ nhất, nghiên cứu xác định mức độ chênh lệch chi tiêu công cho giáo dục tại Việt Nam, dựa trên phương pháp mới được phát triển bởi Vo (2008. 2009, 2010). Thứ hai, nghiên cứu xây dựng và xác định mối tương quan giữa chênh lệch chi ngân sách cho giáo dục và phân phối thu nhập tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy bất bình đẳng chi tiêu công cho giáo dục làm tăng bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chi ngân sách đảm bảo an ninh xã hội lại làm giảm bất bình đẳng thu nhập. Nghiên cứu này chỉ ra rằng giảm chênh lệch giữa mức độ chi tiêu công cho giáo dục giữa các đơn vị trong cả nước và trong mỗi địa phương sẽ góp phần làm giảm bất bình đẳng về thu nhập tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25083
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.