Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25086
Title: Tác động của tín dụng đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Authors: Lê, Quốc Hội
Keywords: Tín dụng
Bất bình đắng thu nhập
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.23-31
Abstract: Bài viết ước lượng tác động của tín dụng tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt nam bằng việc sử dụng dữ liệu cấp tính và phương pháp ước lượng Moment tổng quát. Khác với nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này phản tác tác động riêng của từng loại hình tín dụng tới bất bình đẳng thu nhập. Kết quả cho thấy trong khi tín dụng thương mại làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập thì tín dụng chính sách lại góp phần giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm kết hợp phát triển thị trường tín dụng với giảm bất bình đẳng thu nhập ớ Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25086
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.