Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25087
Title: Ảnh hưởng của rủi ro đến tiền lương, tiền công của hộ gia đình nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Hạ, Thị Thiều Dao
Keywords: Rủi ro
Thu nhập nông hộ Việt Nam
Sốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.32-41
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu rút trích từ bộ dữ liệu điều tra tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình được khảo sát các năm 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 gồm 1.872 hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Thông qua mô hình hồi quy hiệu ứng cố định cùng với các biến tương tác, kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) rủi ro do tự nhiên, sâu, dịch bệnh, hoặc kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền lương, tiền công: đặc biệt tập trung ở những hộ bị rủi ro tự nhiên hay kinh tế, cá nhân có đa dạng hóa thu nhập, hộ bị sâu, dịch bệnh và có giá trị khoản vay tích lũy cao, hoặc có vay trong năm bị rủi ro, hoặc hộ có tham gia bảo hiểm nhưng thiệt hại do rủi ro cá nhân lớn; (2) ngược lại, họ bị rủi ro tự nhiên và có giá trị tiết kiệm tích lũy cao, hoặc bị rủi ro cá nhân mù có tham gia bảo hiểm sẽ có tiền lương, tiền công cao hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25087
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.