Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108
Nhan đề: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Đình Bảo
Đinh, Đức Trường
Nguyễn, Phúc Hải
Phạm, Tấn Phát
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Môi trường
Phát thải CO₂
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 273 .- Tr.2-10
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Nam, sử dụng phân tích hồi quy trên dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy nếu các doanh nghiệp EDI áp dụng công nghệ tiên tiến hơn sẽ có tác dụng giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, những đặc tính của ngành đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ tác động của doanh nghiệp tới môi trường. Trên cơ sở này, chúng tôi đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần gắn chính sách thu hút và sử dụng EDI với chính sách điều tiết các ngành kinh tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.