Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25112
Nhan đề: Tác động của đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản đến chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Tác giả: Đỗ, Thị Hải Hà
Nguyễn, Đăng Núi
Phùng, Minh Đức
Từ khoá: Dân tộc thiểu số
Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản
Chất lượng cuộc sống
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng phương pháp trọng số để xây hệ chỉ số tổng hợp về chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam dựa trên bộ số liệu VHLSS. Thông qua mô hình đánh giá tác động, nghiên cứu đã chỉ ra đảm bảo các dịch vụ xã hội trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũ vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. Một số đề xuất và gợi ý chính sách về đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số cũng được nghiên cứu đưa ra thảo luận.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25112
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.