Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25117
Title: Xác định sự có mặt và phiên mã gen ZmLEA14A ở cây chuyển gen Nicotiana tabacum dòng NiC9-1
Authors: Hà, Hồng Hạnh
Bùi, Mạnh Minh
Lê, Thị Thu Hiền
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Keywords: Chịu hạn
Chuyển gen
Thuốc lá
ZmLEA14A
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.56-60
Abstract: Chức năng của các protein LEA trong thực vật được quan tâm nhiều là chức năng bảo vệ thành tế bào trước các stress phi sinh học. Việc ứng dụng kỹ thuật di truyền để chuyển các gen LEA vào thực vật nhằm cải tiến tính chống chịu khô hạn đã được tiến hành nhiều năm nay. Đối với cây ngô, nhóm gen LEA được xác định gồm 9 nhóm phân bố đều trên 10 nhiễm sắc thể của ngô. Trong đó, gen ZmLEA14A được xác định nằm trong nhóm 5C chứa một khung đọc mở mã hóa cho một chuỗi polypeptide với 152 axit amin. Trong nghiên cứu này, gen ZmLEA14A phân lập từ cây ngô địa phương Tẻ vàng 1 đã được chuyển vào cây thuốc lá Nicotiana tabacum dòng NiC9-1, gen ZmLEA14A này nằm trong vector biểu hiện thực vật pCAM/35S-ZmLEA14A-35S dưới sự điều khiển của promoter cơ định 35S. Các cây thuốc lá chuyển gen được tạo ra phát triển tốt ở các giai đoạn khác nhau, với tỷ lệ sống trong phòng thí nghiệm là 89,2%. Khi sử dụng 7 cây chuyển gen để kiểm tra bằng phương pháp PCR cho thấy, gen ZmLEA14A đã được chuyển thành công vào hệ gen thuốc lá và trong đó 3 cây được kiểm tra thêm bằng RT-PCR cho thấy gen đã biểu hiện ở mức phiên mã. Như vậy, cấu trúc mang gen này đã có thể sử dụng để chuyển gen vào cây trồng đích khác nhằm tạo cây trồng mang gen ZmLEA14A được tăng cường khả năng chịu hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25117
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.