Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25126
Title: Đa dạng hóa thu nhập và việc áp dụng giống lúa cải tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Phạm, Tiến Thành
Phạm, Bảo Dương
Keywords: Đa dạng hóa thu nhập
Giống cải tiến
Nông hộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 273 .- Tr.22-32
Abstract: Thực hiện quyết sách Tam Nông, những năm qua kinh tế hộ có sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đa dạng hóa thu nhập và áp dụng công nghệ cho năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp. Sử dụng dữ liệu bảng từ cuộc điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam (VARHS), nghiên cứu này thảo luận quá trình đa dạng hóa kinh tế của nông hộ và mối quan hệ tương hỗ của quá trình này với việc áp dụng các giống lúa cải tiến. Kết quả phân tích cho thấy hộ có thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp sẽ tích cực đổi mới, sử dụng các giống lúa cái tiên, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu cũng gợi mở các hàm ý chính sách để tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt chính sách tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25126
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.72.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.