Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2513
Title: Năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Văn Phong
Bùi, Trường Vinh
Keywords: Năng lực quản trị
Hành chính công
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 265 .- Tr.84-87
Abstract: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là PAPI) là khảo sát xã hội học lớn tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân với dữ liệu thu thập thường niên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2513
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.