Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25144
Title: Áp dụng hiệu quả hệ thống đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Hệ thống đo lường
Kết quả hoạt động
Doanh nghiệp sản xuất
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.38-40
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, doanh nghiệp trong nước phải tìm cách áp dụng các công cụ quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống đo lường kết quả hoạt động (Performance Measurement System - PMS) là một công cụ quản trị hiện đại, là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp có thể kịp thời đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, cũng như các nguồn lực của mình để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, để áp dụng PMS thành công, doanh nghiệp cũng phải hội tụ một số điều kiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25144
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.