Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2516
Title: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Đổi mới
Kinh tế thị trường
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 2 .- Tr.67-73
Abstract: Hơn 30 năm đổi mới, cùng với sự phát triển toàn diện của đất nước, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển, góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đây chính là cơ sở quan trọng để chúng ta xây dựng, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. '
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2516
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_473.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.